Kristus rozděluje (Sk 17,1-9)

Jaroslav Kernal

Založení církve v Tesalonice

Pavel šel do synagogy – byli tam lidé, kteří znali Písmo, znali zákon – vzal Písmo a ze Starého zákona dokazoval, že Mesiáš musel trpět a tím Mesiášem je Kristus. Totéž udělal Ježíš na cestě do Emauz (Lk 24).

Izajáš 53 je typickou kapitolou, která ukazuje na utrpení Mesiáše. Totéž je dobře vidět již od 40. kapitoly proroka Izajáše až do konce.

Vedení Kristovy církve (výběr textů)

Jaroslav Kernal

Církev je tvořena kněžími

Bible velmi jasně učí všeobecné kněžství věřících. Apoštol Petr napsal dopis všem, kdo „byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví“ (1Pt 1,2), tedy všem křesťanům. Těm následně píše, že jsou „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu“ (1Pt 2,9). Je to něco, co se týká naprosto každého křesťana bez ohledu na jeho duchovní zralost, pohlaví nebo věk. Podobně apoštol Jan mluví o tom, že nás Ježíš Kristus miluje, svou krví nás zprostil hříchů a „učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce“ (Zj 1,6).

Jednota Kristovy církve a její vedení (výběr textů)

Jaroslav Kernal

 

Církev se soustředí na svůj účel

Hlavním účelem církve je oslavovat Boha – učením (kázání, vyučování, zpěv), společenstvím, Památkou Páně a modlitbami (viz Sk 2,42) – to vše se točí kolem jednoho jediného – kolem evangelia Ježíše Krista.

Církev je postavena na evangeliu, roste vyučováním a kázáním evangelia, šíří evangelium, sytí se evangeliem, řídí se evangeliem a podřizuje všechno své jednání evangeliu. To je soustředění se na účel, tedy na Boží slávu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku