Bohoslužba pro celou rodinu

V našem sboru povzbuzujeme rodiny, aby během nedělního dopoledne uctívaly Pána společně. Rodina je jedním z našich důrazů, a proto nemáme žádnou zvláštní službu pro děti během shromáždění. Chápeme, že se tím odlišujeme od většiny ostatních církví u nás, ale věříme, že tento náš přístup přinese v budoucnosti mnohem větší užitek, a to jak rodičům, tak jejich dětem.

Církev není povolaná k tomu, aby napodobovala kulturu, v níž žije. Spíše se má od ní oddělovat a být „městem na hoře ležícím“. V naší současné kultuře je tolik věcí, které od sebe odděluje rodiče a jejich děti. Nechceme se na takovém jednání podílet, ale chceme pomoci dětem, aby byly v těsnějším spojení se svými rodiči a s jejich církví. Věříme, že společné uctívání Pána je důležitým krokem na cestě k tomuto cíli.

V našem sboru věříme, že rodiče jsou zodpovědní za výchovu svých dětí v kázni a napomenutích Pána. Nechceme, aby služba dětem odváděla rodiče od této jejich zodpovědnosti. Děti musí být vychovávány svými rodiči a ti je mají vést k tomu, aby znaly Bibli, Boha, cestu spasení skrze víru v Ježíše Krista i to, jak každý den chodit v Duchu Svatém. Církev (ani stát) nemůže, ba dokonce nesmí, brát tuto rodičovskou zodpovědnost na sebe. Místo toho má církev rodičům pomoci, aby této své povinnosti před Bohem dostáli. Jsme přesvědčeni, že nejlepším způsobem, jak se mohou děti učit uctívat Boha a sloužit mu v místní církvi, je být s rodiči a učit se z jejich příkladu.

Proto povzbuzujeme rodiny, aby byly v neděli ráno spolu a společně uctívaly Boha během celého shromáždění. Nezajišťujeme žádné hlídání dětí, ani zábavu pro ně, ani žádné zvláštní vyučování pro děti během nedělního shromáždění.

Chápeme, že se to někomu může zdát nepohodlné nebo dokonce nepříjemné. Ale věříme, že z dlouhodobého hlediska mají rodiče i děti mnohem větší užitek z toho, že mohou uctívat Boha společně a nikoliv odděleně.

Vybraná místa z Písma

  • Deuteronomium 4,9-10 Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Hospodinem, svým Bohem, na Chorébu, kdy mi řekl Hospodin: „Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny.“
  • Žalm 78,5-8 Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání, a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.
  • Efezským 6,1-4 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
  • Židům 12,11 Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Doporučení, která mohou rodinám pomoci 

Začněte s přípravou již v sobotu večer

Jestliže chcete, aby se vaše děti těšily na nedělní shromáždění, potom musíte s přípravou začít již v sobotu večer. Místo nějakých aktivit mimo domov, je lepší zůstat doma, abyste si mohli odpočinout, a to jak fyzicky, tak i duševně a duchovně. Pak budete v pohodě a nebudete se v neděli ráno stresovat. Mějte vše, včetně oblečení, připraveno již v sobotu večer. Jděte spát raději dříve, než jste zvyklí, abyste mohli v neděli ráno veškerou svou pozornost a bdělost směřovat k Pánu.

Vstaňte dříve, abyste nemuseli spěchat

Nic nepokazí nedělní ráno tak rychle jako pozdní příchod. Vstaňte dost brzy, takže každý bude mít dost času se připravit bez zbytečného stresu. Vyrazte z domova o patnáct minut dříve než je třeba a budete se moci dopravit do shromáždění v klidu. Vaše děti budou během shromáždění mnohem vyrovnanější, jestliže vaše rodina bude mít za sebou klidné ráno.

Během cesty do shromáždění připomínejte dětem správné chování

I ty nejlépe vychované děti potřebují připomínat zásady slušného chování a důvody, proč je takové chování nutné. Předtím, než vystoupíte z auta, připomeňte svým dětem, jak se mají chovat během shromáždění a po něm, a proč si Pán a jeho lid zaslouží naše nejlepší chování. Potřebujeme své děti učit, že Bůh si cení lidí a že dobré chování je způsobem, jak můžeme ukázat, že si vážíme druhých a máme o ně zájem.

Vezměte nejmenším dětem něco, čím se zaměstnají během kázání

Některé i velmi malé děti dokážou sedět tiše a klidně, pokud mají obrázkovou knihu, nebo pastelky a papír, nebo nějakou malou hračku, s níž se zabaví. Ovšem pokud by vás takové věci rušily, tak je dětem nedávejte. Trpělivě a vytrvale učte své děti odmalička během celého shromáždění klidně sedět a poslouchat.

Buďte ochotní káznit chování svých dětí během shromáždění

Malé děti občas využívají situace, kdy jsou na veřejnosti k tomu, aby vyzkoušely své rodiče. Je uklidňující vědět, že totéž dělají také děti z ostatních rodin v církvi. Pokud vaše dítě nechce tiše sedět, je třeba, aby ho otec odvedl ven a ukáznil ho. Jakmile to vyřeší, musí se vrátit zpátky. Je důležité vždy zůstat ve shromáždění a neodcházet z něj (samozřejmě kromě nějakých mimořádných situací), abychom nepovzbuzovali své děti k takovému jednání, které by je příští neděli opět odvedlo ze shromáždění pryč.

Očekávejte plné zapojení svých dětí do shromáždění

Naše nedělní bohoslužba není určena pouze dospělým. Je to společný čas pro celou církev (staré i mladé), aby se sešla a společně uctívala Pána. Ti nejmenší se učí uctívat Pána tím, že sedí klidně. Malé děti tím, že zůstanou sedět celou dobu, budou poslouchat, učit se písničky, zpívat.

Jak děti rostou, začnou rozumět Božímu Slovu a brzy budou přijímat užitek z vyučování.

Chápeme, že tento náš postoj ke společnému uctívání není úplně běžný a může vzbuzovat vaše obavy, ale chceme vás povzbudit, abyste přišli, a přesvědčili se, zapojili se a spolu s námi a našimi dětmi uctívali Pána.

 

K dalšímu studiu:

Děti a kázání (Iain H. Murray)

Jak mluvit s dětmi o kázání (Joe Holland)

Rodinná bohoslužba (Arthur W. Pink)

Rodinná pobožnost (J. H. Merle D'Aubigne)