Tematická kázání

Křest

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt

Dnes si prostudujeme podstatu křtu. Porovnáme jeho fyzický, zjevný, obraz – křest vodou, s duchovní skutečností, tj. pokřtěním do Pána Ježíše Krista

Text kázání

Křest

  • Pavel Steiger

Moji milí, velmi na mne zapůsobil náš první, vltavský křest třech bratrů: Vládi, Karla a Roberta v červnu 2016. Ta studená voda by byla moje smrt. Podívejme se dnes s odstupem, co to je, co znamená, skutečný, zachraňující křest. Bude to prospěšné pro nás všechny.

Věčný Bůh (Gn 1,1)

Dokonalost a krása našeho Boha

Ukážeme si, že Bůh je věčný a tak přesahuje veškeré stvoření. Budeme mluvit o tom, že je všemohoucí, protože může stvořit něco z ničeho, dále uvidíme, že je svrchovaný – nic ho nenutilo, aby stvořil svět a nikdo a nic ho nemůže donutit, aby udělal cokoliv, pokud se On sám nerozhodne. Ukážeme si také, co to znamená, že Bůh je stvořitel a nakonec se podíváme na to, jaký charakter vyplývá z toho, že Bůh svrchovaně tvoří – je to Boží milosrdenství, kterým naplňuje celou zemi.

Text kázání

Věčný Bůh (Gn 1,1)

  • Jaroslav Kernal

Dokonalost a krása našeho Boha

Jaroslav Kernal, Praha 10. července 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Sešli jsme se jako každý týden, abychom společně uctívali našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista. Skrze něho máme přístup k Bohu, skrze něho a v něm poznáváme, kdo je pravý Bůh a věčný život.

Soli Deo Gloria

Jedině Bohu buď sláva

Všechna sláva patří Bohu nejenom za jeho veškeré viditelné a neviditelné stvoření, ale také především za jeho stvoření nového člověka v Kristu, který se narodil z Ducha Božího. Vše co Bůh činí je pro něho a kvůli němu. Největší jeho sláva je nový člověk v Kristu, jeho církev, jeho tělo, jeho chrám. O slávu za spasení lidu, který nebyl jeho lidem se nebude s nikým dělit, je to jeho svrchované a jednostranné dílo. Otec vyvolil, Syn vykoupil, Duch znovuzrodil.

Text kázání

Člověk není Bůh!

Dvě nejdůležitější otázky života

Jen když si uvědomíme nekonečnou vyvýšenost Boha, uvidíme, že jsme rodem padlé Adamovo plémě. V Adamovi jsme se narodili duchovně mrtvi, nekonečně vzdáleni Bohu, že jsme uvězněni v satanově domácnosti — v ďáblově oikos, tedy v ďáblově ekonomii. Takový je náš přirozený stav. Proto patří všemocnému, milostivému Bohu nekonečné díky za náš nadpřirozený stav, že nás ve svém milosrdenství znovuzrodil ze svého Ducha svatého, pokřtil a vložil do Krista.

Text kázání

Člověk není Bůh!

  • Pavel Steiger

Krédem naší služby je Sola Scriptura, tedy jedině Písmo. Tentokrát se zaměříme na dvě nejdůležitější otázky, které by si křesťané měli klást:

1) Kdo je Bůh? a 2) Kdo je člověk?

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Třetího dne vstal z mrtvých

Ježíš vstal z mrtvých! Tato slova se nesla nedělním ránem prvního dne po sobotě, která následovala po ukřižování Ježíše. Svědčili o tom nepřátelé Krista, svědčili o tom andělé, dosvědčoval to i sám Pán. Jenom ti Kristovi nejbližší tomu nevěřili a hledali živého mezi mrtvými. Čtverá nevěra k nám promlouvá z dnešního textu – nevěra, která se ve všech případech z Boží milosti nakonec stává vírou.

Text kázání

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

  • Jaroslav Kernal

Třetího dne vstal z mrtvých

Jaroslav Kernal, Praha 27. března 2016

Dobrý den. Máme dnes významnou příležitost, kdy se jako křesťané můžeme společně podívat do Božího Slova a uctívat Boha skrze slyšení Jeho Slova a poslušnost vůči němu. I dnes chceme vzít Jeho Slovo, které je světlem pro naše nohy a nechat se jím usvědčit, kde je to potřeba, povzbudit ve víře a hlavně nasytit, abychom jím rostli ke spasení.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Tematická kázání