1. Tesalonickým

Povzbuzení mladé církvi (1Te 5,23-28)

Církev - místo proměňující Boží moci

Dnes je před námi samotný závěr tohoto listu. Jedná se o takové shrnutí celého listu, několik závěrečných příkazů, ve kterých vidíme zopakování všeho, čím jsme se v tomto listu zabývali. Je to závěrečné povzbuzení této mladé církvi, ve kterém se apoštol vrací k Božímu dílu, k Božímu lidu, kde se toto dílo Boží realizuje a k Boží milosti, která je mocí, skrze niž Bůh takto slavně jedná.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve II. (1Te 5,16-22)

Proměňující moc Kristova evangelia v křesťanech

Z dnešního textu si ukážeme tři veliké věci, které Bůh působí v každém jednotlivém křesťanovi – je to potěšení, pochopení a posvěcení. Moc Kristova evangelia vede k radosti, rozlišování a růstu ve svatosti. Vyhlížení Kristova druhého příchodu působí vděčnost a vytrvalost modliteb, vážnost zbožnosti a vytříbenost duchovního rozlišování, a vede k posvěcení a zachování celého člověka až do dne příchodu Ježíše Krista.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15)

Kristovo dílo v místním společenství svatých

V tomto oddíle Písma vidíme, jak funguje zdravá Kristova církev, která očekává blízký příchod svého Pána: Pán pracuje v místním sboru skrze muže, které k této práci svým Duchem povolal a ustanovil na straně jedné a skrze celé společenství svatých na straně druhé. Pán Ježíš šíří svou církev, rozmnožuje jí skrze svatý život všech křesťanů v místním sboru.

Text kázání

Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11)

Povzbuzujte se ke svatosti, protože Pán přijde nečekaně.

Není důležité, kdy Pán přijde, ale je naprosto zásadní, co z toho pro nás vyplývá. Protože Pán přijde, máme žít určitým způsobem života. Pán přijde nečekaně, a proto máme žít svatě, jako děti světla. Pán přijde náhle, a proto máme být připraveni. A především, Pán přijde pro svůj lid, a proto se nemusíme obávat.

Text kázání

Vaše povzbuzení (1Te 4,13-18)

Povzbuzujte se navzájem blízkostí druhého příchodu Krista.

Důvodem naší touhy po životě ve svatosti je očekávání blízkého příchodu Ježíše Krista, což nás musí vést k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali blízkostí druhého příchodu Krista. Jak? Tím, že budeme vědět o naději vzkříšení, takže se budeme těšit na Kristův druhý příchod a to nás povede k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali.

Text kázání

Vaše ambice (1Te 4,9-12)

… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu.

Dneska se tedy podíváme na to, jak jsou křesťané vyučeni Bohem v lásce a mají v této lásce dále růst a dále na to, co má být ambicí křesťanů – tedy získávat obživu vlastníma rukama, jak se to bude projevovat v praxi a proč nám Bůh ve svém slově ukládá právě toto.

Text kázání

Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

… abyste žili svatě se svou nádobou.

V textu, který je před námi, vidíme výzvu, vysvětlení a varování. Výzvu ke svatosti, abychom se líbili Bohu, vysvětlení toho, co to znamená v životě křesťana, že jde na prvním místě o svatý život v rodině a nakonec připojuje varování, že Pán ztrestá každé jednání, které by bylo v rozporu s těmito příkazy, které Tesalonickým dal.

Text kázání

Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13)

… jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?

Dnešní text je znovu modlitbou. Pavel se modlí za Boží dílo, Boží jednání v životech křesťanů – nejprve se modlí za Boží vedení ve svém vlastním životě, aby ho Bůh znovu dovedl do Tesaloniky a dále se modlí za to, aby Boží dílo v životech Tesalonických pokračovalo a byli posvěcováni a zachováni ve svatosti až do příchodu Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16)

Boží hněv se zjevuje z nebe…

V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před sebou. Ukážeme si jak pozitivní důsledky práce Božího slova ve věřících, tak také negativní důsledky působení Božího slova na nevěřící a nakonec se podíváme na věčné důsledky odmítavého postoje k Božímu slovu – takový postoje vede k Božímu hněvu.

Text kázání

Láskyplná služba (1Te 2,7-12)

Znaky skutečné křesťanské služby II.

V našem textu vidíme tři charakteristiky křesťanské služby: láskyplnou službu (v. 7-8), zodpovědnou službu (v. 9-10) a pravdivou službu (v. 11-12). Pavel popisuje službu pastýře duší a dává nám vzor, jak má vypadat naše vlastní služba druhým lidem – jak křesťanům, tak nevěřícím.

Text kázání

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

Znaky zdravé církve

"Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří, tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává příchod Pána Ježíše Krista.

Text kázání