Boží dílo v křesťanovi (Ga 5,22-23)

Otec, Syn a Duch svatý v životě křesťana

Kde není proměna, posvěcení, které je postavené na víře v Ježíše Krista, tam není ani život z Boha. Dnešní text popisuje, jak bude tato proměna vypadat. A mluví velmi konkrétně o díle Ducha svatého, a vysvětluje toto dílo jako plod, ovoce, produkt Ducha svatého.

Text kázání

Věrnost Kristu

Jaroslav Kernal

Pavel o sobě napsal, že není služebníkem lidí, ale je služebníkem Božím. To cele souvisí s evangeliem. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Kristus je obsahem evangelia. Bez Krista není evangelium. A jenom skrze evangelium mohou lidé poznat Ježíše Krista. Jedná se o dvě strany téže mince. Evangelium je zpráva o Ježíši Kristu, o jeho vtělení, životě, a především o jeho zástupné vykupující oběti za naše hříchy a o jeho zmrtvýchvstání. Kdo věří této zprávě, bude spasen.

Neustále za všechno děkujte

Jaroslav Kernal

Boží slovo nás vybízí k nepřetržité vděčnosti. Křesťan má děkovat neustále a dokonce i za všechno. Taková vděčnost není ničím samozřejmým, ale je důsledkem Božího působení v životě člověka, je důsledkem plnosti Ducha svatého. V listu Efezským Bůh přikazuje křesťanům, aby se neopíjeli vínem, ale místo toho se naplňovali Duchem svatým. Jedním z důsledků plnosti Ducha je vděčnost.

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku