Velikonoce

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31)

Ježíš žije!

Z dnešního textu si ukážeme tři hlavní důvody, které vedly apoštoly k tomu, aby kázali Krista navzdory tomu, že jim to jejich vůdcové zakázali. Především to bylo proto, že Bůh vzkřísil Ježíše. Kristus žije, a proto musíme mluvit o jeho vzkříšení. Druhým důvodem, proč apoštolové kázali Krista, je, že Bůh vyvýšil toho, který byl ukřižován a učinil ho vůdcem a spasitelem. A poslední důvod, který vidíme v našem textu, je, že Bůh ho dal, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

Text kázání

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18)

Kážeme Krista ukřižovaného!

Před námi jsou dva jednoduché a krátké verše, které Pavel napsal církvi do Korintu. Pavel v nich jednoduchým způsobem odkazuje na evangelium. Ukazuje na nadřazenost evangelia, na jeho výsadní místo, mluví o jednoduchosti evangelia a nakonec zmiňuje dvojsečnost evangelia. To jsou tři body, jimiž se z těchto dvou veršů budeme dneska zabývat.

Text kázání

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Třetího dne vstal z mrtvých

Ježíš vstal z mrtvých! Tato slova se nesla nedělním ránem prvního dne po sobotě, která následovala po ukřižování Ježíše. Svědčili o tom nepřátelé Krista, svědčili o tom andělé, dosvědčoval to i sám Pán. Jenom ti Kristovi nejbližší tomu nevěřili a hledali živého mezi mrtvými. Čtverá nevěra k nám promlouvá z dnešního textu – nevěra, která se ve všech případech z Boží milosti nakonec stává vírou.

Text kázání

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Tam ho ukřižovali

Dnes budeme společně procházet příběhem o ukřižování Ježíše a podíváme se na několik svědectví, která nám dokazují, že věci, o nichž čteme, se doopravdy staly, a staly se tak, jak jsou popsány, protože je zapsali očití svědkové. Musíme mít naprostou jistotu, že tento příběh je pravdivý, jinak bude naše víra postavená na falešných základech, a to jistě nikdo z nás nechce, ani nepotřebuje.

Text kázání