Víš, proč zemřel Ježíš?

Biblická církev Praha

Nevinný člověk, kterému říkali Ježíš Kristus, byl odsouzen k smrti na kříži. Ukřižování bylo vyhrazeno pro nejhorší zločince. Měla to být pomalá a bolestivá smrt. Mnoho tisíc lidí bylo za své zločiny potrestáno právě tímto krutým a nelidským způsobem. Čím je tedy, pokud vůbec něčím, poprava Ježíše Krista tak význam­ná? Proč o ní stále mluvíme, po více než dvou tisících letech?

1. Jeho smrt byla dávno předpověděna

Můžeme si být zcela jistí, že smrt Ježíše Krista nebyla jen shodou náhod. Starý zákon obsahuje stovky proroc­tví o příchodu Spasitele a Ježíš naplnil každé z nich. Mnohá z těchto proroctví se týkají jeho utrpení a smrti. Například prorok Izajáš o sedm století dříve předpověděl, že Spasitel bude zabit spolu se zločinci: „Vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky“ (Izajáš 53,12). Podle výpovědí očitých svědků z Nového zákona víme, že v onen velký pátek zrána byli ukřižováni spolu s ním další dva muži, jeden po jeho pravém a druhý po jeho levém boku.

2. Jeho smrt byla trestem za druhé

Jeden z těchto zločinců o něm správně řekl: „Ale on nic zlého neudělal“ (Lukáš 23,41). Ježíš se ničím neprovinil. Dokonce i soudce, který ho soudil, pronesl totéž.

Proč byl tedy Ježíš ukřižován? Bible dává odpověď. Nebylo to pro jeho vlastní provinění, nýbrž kvůli proviněním druhých. Všichni jsme porušili Boží přikázání. Lhali jsme, podváděli a kradli. Byli jsme a stále jsme chtiví, sobečtí a pyšní. Pokud k sobě budeme upřímní, pak víme, že hřích si zaslouží trest. Každý člověk si zaslouží trest od Boha, který je svatý a spravedlivý.

Ale protože nás Bůh miluje, připravil plán, který určil někoho jiného, kdo měl být potrestán namísto lidí, jako jsme my. Ten někdo byl Boží jednorozený syn, Pán Ježíš, který nikdy nezhřešil, a přesto se ochotně stal zá­stup­nou obětí za druhé.  Bible říká, že „Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). Taková byla jeho láska.

3. Jeho smrt vyvolala dva druhy reakce

Jeden ze zločinců ukřižovaných vedle Ježíše se mu vysmíval a naléhal na něj, ať je tedy zachrání před smrtí všechny tři, je-li skutečně oním Spasitelem.

Druhý muž byl ale přesným opakem prvního. Přiznal, že si oba svůj trest zaslouží. Potom se otočil k Ježíši a ve víře, že je opravdu Spasitelem hříšníků, ho požádal, zda by se dokonce i pro něj nenalezlo místo v jeho přicházejícím království. A dostal neuvěřitelnou odpověď: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji“ (Lukáš 23,43).

4. Jeho smrt stále volá po reakci

Bible říká, že „slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží“ (1. Korintským 1,18).

To, čím byl Ježíš Kristus ochoten projít na kříži, vás bude buď odpuzovat, nebo vás to k němu přitáhne v lítosti nad vlastním hříchem a s naprostou důvěrou. „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen“ (Skutky 16,31).

Moc, která Ježíše vzkřísila z mrtvých tři dny po jeho ukřižování, je stejnou mocí, která může zachránit vaši duši a zaručit vám domov v nebi.