Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9)

V soužení mi zjednáš volnost

Tento žalm je úžasným vzorem pro zvěstování evangelia. David se nachází v tísni a volá proto k Hospodinu. David vystupuje jako kazatel, který volání k pokání své bratry a zdá se, že mnozí reagují na jeho volání, a proto je vyučuje o Hospodinu zástupů.

Text kázání

Osnova kázání: