Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29)

Bůh promlouvá v ničivé bouři

David chválí Boží svrchovanou moc nad nebeskými mocnostmi, pozemským stvořením i lidmi. Na počátku žalmu 29 se ocitáme v nebeském chrámě. Boží synové se seskupili kolem Hospodina. Celou svatyní se nese výzva, aby vzdali slávu a klaněli se Bohu.

Text kázání