Věrnost Kristu

Jaroslav Kernal

Pavel o sobě napsal, že není služebníkem lidí, ale je služebníkem Božím. To cele souvisí s evangeliem. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Kristus je obsahem evangelia. Bez Krista není evangelium. A jenom skrze evangelium mohou lidé poznat Ježíše Krista. Jedná se o dvě strany téže mince. Evangelium je zpráva o Ježíši Kristu, o jeho vtělení, životě, a především o jeho zástupné vykupující oběti za naše hříchy a o jeho zmrtvýchvstání. Kdo věří této zprávě, bude spasen. Bůh přikazuje lidem, aby věřili v Krista, a kdo v něj nevěří (a nezáleží na tom, jaké jsou důvody této nevěry), žije v neposlušnosti.

Proto byl Pavel šokovaný, když se křesťané odvraceli od Kristova evangelia k jinému evangeliu, které tvrdilo, že člověk může být spasen ještě jiným způsobem než jenom pouhou víru v samotného Ježíše Krista. Aby křesťané v Galacii pochopili, co se jim snaží říct, vysvětluje to v desátém verši:

  • Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. (Ga 1,10)

Jde mi o přízeň u lidí, když vám říkám tak těžké věci? Snažím se zalíbit lidem tím, že ohýbám Boží slovo? Podbízím se nějak lidem, když nekážu obřízku, ale kříž? Co to znamená sloužit Bohu? Pavel ukazuje, že je otrokem Krista a ne lidí, že slouží evangeliu. Nesnaží se používat evangelium jako nástroj pro své vlastní oslavení, pro svůj úspěch nebo svou slávu, ale je oddaný evangeliu.

Dnes je mnoho takových, kteří zkoumají a učí to, po čem touží lidé – a dělají to proto, aby mohli žít v pokoji a v bezpečí. Učí všechno, co je přijatelné pro člověka bez ohledu na to, že je to v protikladu s Božím Slovem nebo s jejich svědomím. Ovšem ti, kdo hledají jenom to, po čem touží Bůh, dráždí a pobuřují samotné peklo. Takoví musí snášet výčitky, urážky, pomluvy, jsou ochotní nést hněv druhých, obětovat čas, peníze nebo i majetek, a mnohdy jsou věrní až na smrt. Nesnaží se získat zástupy na svou stranu, ale chtějí zachovat svou duši pro Boží království a získat aspoň některé pro Krista.

Kdyby chtěl Pavel získat slávu pro sebe, mohl dál pokračovat v kariéře, kterou měl jako farizeus. Ale on všechno odepsal, aby získal Krista a byl nalezen v něm. Evangelium bylo mnohem důležitější než cokoliv jiného na tomto světě. Když měl na své straně evangelium, byl ochotný postavit se sám proti všem. Nešlo mu o to líbit se lidem, ale líbit se Bohu. Jenom tak totiž mohl být služebníkem Kristovým.

Naším úkolem není udělat evangelium příjemné, ani ho upravovat pro uši lidí, kteří ho nechtějí slyšet. Naším cílem není naplnit sály a modlitebny, ani hledět na počty nebo vliv. Máme být věrní. To jediné po nás Bůh žádá. Svěřil nám evangelium a po správcích žádá jediné – věrnost.