Jaroslav Kernal

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

Znaky zdravé církve

"Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří, tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává příchod Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

  • Jaroslav Kernal

Znaky zdravé církve

Jaroslav Kernal, Praha 29. listopadu 2015

Pokoj vám a milost, milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, milí hosté. Budeme pokračovat v našem studiu prvního listu apoštola Pavla církvi do Tesaloniky. Církev v Tesalonice byla mladou církví – nikoliv co se týče věkového průměru (o tom toho moc nevíme), ale co se týče duchovního věku křesťanů. Pavel psal křesťanům, kteří byli v Kristu teprve několik měsíců. Přestože byli křesťany tak krátkou dobu, už zakusili a zakoušeli pronásledování od svých krajanů. Tato mladá církev se hned na začátku svého života ocitla ve výhni zkoušek, v tavícím kotli útisku a tlaku ze strany okolního světa.

Vděčnost za spasení (1Te 1,1-5)

  • Jaroslav Kernal

Znaky opravdových křesťanů

Jaroslav Kernal, Praha 15. listopadu 2015

Pokoj vám a milost, milí křesťané. Sešli jsme se dnes, abychom společně uctívali našeho Boha, a součástí našeho uctívání musí být také slyšení Božího slova, jeho výklad a jeho aplikace do našich životů. Pojďme tedy otevřít Písmo v prvním listu do Tesaloniky a budeme číst první kapitolu tohoto listu. Potom se zaměříme na první polovinu této kapitoly, prvních pět veršů.

Kristus rozděluje (Sk 17,1-9)

Jaroslav Kernal

Založení církve v Tesalonice

Pavel šel do synagogy – byli tam lidé, kteří znali Písmo, znali zákon – vzal Písmo a ze Starého zákona dokazoval, že Mesiáš musel trpět a tím Mesiášem je Kristus. Totéž udělal Ježíš na cestě do Emauz (Lk 24).

Izajáš 53 je typickou kapitolou, která ukazuje na utrpení Mesiáše. Totéž je dobře vidět již od 40. kapitoly proroka Izajáše až do konce.

Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9)

  • Jaroslav Kernal

Těžké začátky mladé církve

Jaroslav Kernal, Praha 8. listopadu 2015

Pokoj vám a milost, milí přátelé. Jsem velmi vděčný za to, že jsme se v tento den, v němž si připomínáme dvě neslavné události našich dějin, které jsou spojené s církví, sešli k tomu, abychom oslavili Pána Ježíše Krista. On je hoden veškeré slávy, On přijde s veškerou slávou svých vykoupených svatých i svatých andělů, před Ním každé koleno poklekne a k Jeho slávě každý jazyk na nebi, na zemi i pod zemí bude vyznávat, že Ježíš Kristus je Pán.

Vedení Kristovy církve (výběr textů)

Jaroslav Kernal

Církev je tvořena kněžími

Bible velmi jasně učí všeobecné kněžství věřících. Apoštol Petr napsal dopis všem, kdo „byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví“ (1Pt 1,2), tedy všem křesťanům. Těm následně píše, že jsou „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu“ (1Pt 2,9). Je to něco, co se týká naprosto každého křesťana bez ohledu na jeho duchovní zralost, pohlaví nebo věk. Podobně apoštol Jan mluví o tom, že nás Ježíš Kristus miluje, svou krví nás zprostil hříchů a „učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce“ (Zj 1,6).

Jednota Kristovy církve a její vedení (výběr textů)

Jaroslav Kernal

 

Církev se soustředí na svůj účel

Hlavním účelem církve je oslavovat Boha – učením (kázání, vyučování, zpěv), společenstvím, Památkou Páně a modlitbami (viz Sk 2,42) – to vše se točí kolem jednoho jediného – kolem evangelia Ježíše Krista.

Církev je postavena na evangeliu, roste vyučováním a kázáním evangelia, šíří evangelium, sytí se evangeliem, řídí se evangeliem a podřizuje všechno své jednání evangeliu. To je soustředění se na účel, tedy na Boží slávu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal