Starý zákon

Abrahamovo potomstvo

  • Pavel Steiger

Abram, přejmenovaný na Abrahama má mnoho, mnoho potomků. Kdo je ve skutečnosti Abrahamovo potomstvo? Tato otázka je velmi široká a zasluhuje pozornost. Naše odpověď určuje naši teologii; jak o věcech budoucích (tj. eschatologii) tak naši teologii spasení (tj. soteriologii).
Zopakujme si základní pohled na Písmo. Starý zákon je slib představený ve fyzických předobrazech. Nový zákon je naplnění tohoto slibu v duchovní skutečnosti. Starý zákon je o Kristu a Jeho těle; Nový zákon je už Kristus a Jeho tělo, Jeho církev. Proto má i Abraham dvojí potomstvo. Jedno je tělesné, tj. přirozené; druhé je duchovní.

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

Po cestě věčnosti mě veď

David veden Duchem svatým předkládá před naše oči hluboké učení Písma: Bůh, kterého Bible zjevuje, je Bohem, který o nás ví vše – jak o našem jednání, tak i dokonce o našem "vnitřním člověku" - tzn. co si myslíme, jaké jsou naše touhy, ví i vše o našich motivech v rozhodování. A takový člověk, který byl vyhlédnut od Boha a jehož srdce sám Bůh změnil, nás nyní vede skrze hlubokou modlitbu, skrze Davidovo vyznání k poznávání toho, kdo je náš Bůh." 

Text kázání

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

  • Jan Suchý

Po cestě věčnosti mě veď!

Jan Suchý, Ústí nad Labem, 16. října 2016

Pokoj vám, milé sestry v Kristu i bratři,

Na počátku Písma jsme obeznámeni se stvořitelským dílem Božím: vše povstalo z Boží vůle a Boží mocí skrze Slovo. Bůh řekl a stalo se.

I. Boží vševědoucnost (v. 1-6)

V Žalmu 33 jsme ujišťováni, že Hospodin zná všechny lidi na světě:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Starý zákon