Nový zákon

Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20)

Boj o víru a dobré svědomí

V našem textu povzbuzuje Timotea k boji tváří tvář protivníkům, kteří byli vlky v rouše beránčím. Tento boj je bojem o víru a o čisté svědomí, které má Timoteus zachovat. Pavel také ukazuje Timoteovi, jak on sám bojoval tento boj v Efezu, když ve víře přemáhal ty, kteří vírou a dobrým svědomím pohrdli.

Text kázání

Milost se nadmíru rozhojnila (1Tm 1 12-17)

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky

V našem textu Pavel připomíná Timoteovi, komu je určen zákon – a mluví o zákoně v obecném slova smyslu a vede Timotea k tomu jedinému, co může vyřešit problém zákona i problém hříchu – k evangeliu. Evangelium je odpovědí na hřích. Evangelium je mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří.

Text kázání

Zákon je pro bezzákonného (1Tm 1,6-11)

Účel a používání zákona

Zákon je dobrý, ale musí se užívat správně – a nesprávné použití je používat zákon pro spravedlivého. Zákon je určen pro bezbožného. Náš text v jedenáctém verši vrcholí zdravým učením evangelia slávy a my potřebujeme správně rozumět tomu, jak tyto věci spolu souvisí, jak k sobě patří a jak máme správně používat zákon a evangelium.

Text kázání

Zákon je pro bezzákonného (1Tm 1,6-11)

  • Jaroslav Kernal

Účel a používání zákona

Jaroslav Kernal, Praha 9. října 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Vracíme se zpátky do Pavlova prvního listu Timoteovi a budeme pokračovat ve výkladu, který jsme začali minulý týden, kdy jsme mluvili o vztahu křesťana k zákonu. Mluvili jsme o tom, že falešní učitelé v Efezu sváděli lidi, nešli přímo za pravdou evangelia, ale snažili se přivést lidi zpátky k Mojžíšovu zákonu. Proto Pavel žádal Timotea, aby těmto lidem zakázal učit odchylné nauky. Proč? Podívejte se do našeho textu od pátého verše (1Tm 1,5-11).

Křesťan a zákon (1Tm 1,5-11)

Zákon není určen pro spravedlivého

Dneska se budeme zabývat jenom první částí, první polovinou tohoto textu a podíváme se na to, jaký je vztah mezi křesťanem a zákonem. Vidíme, že zde byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nevěděli, o čem mluví, nerozuměli tomu, jak je to se zákonem v životě křesťan a úplně se míjeli tím, co je hlavním cílem křesťanského vyučování – a tím je láska.

Text kázání

Křesťan a zákon (1Tm 1,5-11)

  • Jaroslav Kernal

Zákon není určen pro spravedlivého

Jaroslav Kernal, Praha 9. října 2016

Dobré dopoledne, milovaní svatí. Dnes máme před sebou další text z prvního Pavlova dopisu Timoteovi. Minule jsme viděli, že v Efezu se šířilo falešné učení, které vedle Písma šlo také k bájím a mýtům, a vedlo lidi ke zkoumání rodokmenů, k prázdnému filozofování, ústilo do roztržek a hádek. Dnes budeme pokračovat v popisu tohoto falešného učení, které měl Timoteus zastavit – respektive měl umlčet ty, kdo toto učení šířili. Ukážeme si, že se jednalo o lidi, kteří chtěli uvést křesťany do područí Mojžíšova zákona.

Cílem našeho vyučování je láska (1Tm 1,3-5)

Víra skrze lásku konající

Máme před sebou jednoduchý text, který nám ukazuje jeden z důvodů, proč Pavel prosil Timotea, aby zůstal v Efezu – popisuje nám jednu z velkých oblastí práce starších v církvi – zabránit vyučování jiného učení. V našem textu je také popis tohoto jiného učení, včetně jeho důsledků pro místní sbor a do kontrastu s ním je postavené učení zdravé, učení evangelia.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon