Nový zákon

Vaše ambice (1Te 4,9-12)

  • Jaroslav Kernal

… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu

Jaroslav Kernal, Praha 10. dubna 2016

Pokoj vám a milost, milí přátelé, milovaní svatí. Před námi je dnes další oddíl z povzbuzujícího listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Jsme ve čtvrté kapitole a budeme číst prvních dvanáct veršů této kapitoly a potom se budeme věnovat veršům devět až dvanáct. 1Te 4,1-12.

Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

… abyste žili svatě se svou nádobou.

V textu, který je před námi, vidíme výzvu, vysvětlení a varování. Výzvu ke svatosti, abychom se líbili Bohu, vysvětlení toho, co to znamená v životě křesťana, že jde na prvním místě o svatý život v rodině a nakonec připojuje varování, že Pán ztrestá každé jednání, které by bylo v rozporu s těmito příkazy, které Tesalonickým dal.

Text kázání

Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

  • Jaroslav Kernal

… abyste žili svatě se svou nádobou

Jaroslav Kernal, Praha 3. dubna 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky a před námi je první část čtvrté kapitoly. Pavel povzbuzuje mladou církev v Tesalonice v jejím těžkém zápase a v pronásledování, kterým procházejí, a vede křesťany ke svatosti.

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Třetího dne vstal z mrtvých

Ježíš vstal z mrtvých! Tato slova se nesla nedělním ránem prvního dne po sobotě, která následovala po ukřižování Ježíše. Svědčili o tom nepřátelé Krista, svědčili o tom andělé, dosvědčoval to i sám Pán. Jenom ti Kristovi nejbližší tomu nevěřili a hledali živého mezi mrtvými. Čtverá nevěra k nám promlouvá z dnešního textu – nevěra, která se ve všech případech z Boží milosti nakonec stává vírou.

Text kázání

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

  • Jaroslav Kernal

Třetího dne vstal z mrtvých

Jaroslav Kernal, Praha 27. března 2016

Dobrý den. Máme dnes významnou příležitost, kdy se jako křesťané můžeme společně podívat do Božího Slova a uctívat Boha skrze slyšení Jeho Slova a poslušnost vůči němu. I dnes chceme vzít Jeho Slovo, které je světlem pro naše nohy a nechat se jím usvědčit, kde je to potřeba, povzbudit ve víře a hlavně nasytit, abychom jím rostli ke spasení.

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Tam ho ukřižovali

Dnes budeme společně procházet příběhem o ukřižování Ježíše a podíváme se na několik svědectví, která nám dokazují, že věci, o nichž čteme, se doopravdy staly, a staly se tak, jak jsou popsány, protože je zapsali očití svědkové. Musíme mít naprostou jistotu, že tento příběh je pravdivý, jinak bude naše víra postavená na falešných základech, a to jistě nikdo z nás nechce, ani nepotřebuje.

Text kázání

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

  • Jaroslav Kernal

Tam ho ukřižovali.

Jaroslav Kernal, Praha 25. března 2016

Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost a milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Dneska jsme se sešli při zvláštní příležitosti ke společnému uctívání Pána – připomínáme si Kristovo ukřižování. Na jedné straně je to tak, že Písmo nám nepředepisuje žádný den, kdy bychom se měli scházet, ani nám neříká, že bychom měli slavit nějaké svátky – jako jsou např. velikonoce, ale na druhé straně – protože jsou velikonoce, máme dobrou příležitost se sejít a připomenout si, co se stalo na kříži, jak to bylo s ukřižováním našeho Pána.

Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13)

… jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?

Dnešní text je znovu modlitbou. Pavel se modlí za Boží dílo, Boží jednání v životech křesťanů – nejprve se modlí za Boží vedení ve svém vlastním životě, aby ho Bůh znovu dovedl do Tesaloniky a dále se modlí za to, aby Boží dílo v životech Tesalonických pokračovalo a byli posvěcováni a zachováni ve svatosti až do příchodu Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon