Genesis

Abrahamovo potomstvo

  • Pavel Steiger

Abram, přejmenovaný na Abrahama má mnoho, mnoho potomků. Kdo je ve skutečnosti Abrahamovo potomstvo? Tato otázka je velmi široká a zasluhuje pozornost. Naše odpověď určuje naši teologii; jak o věcech budoucích (tj. eschatologii) tak naši teologii spasení (tj. soteriologii).
Zopakujme si základní pohled na Písmo. Starý zákon je slib představený ve fyzických předobrazech. Nový zákon je naplnění tohoto slibu v duchovní skutečnosti. Starý zákon je o Kristu a Jeho těle; Nový zákon je už Kristus a Jeho tělo, Jeho církev. Proto má i Abraham dvojí potomstvo. Jedno je tělesné, tj. přirozené; druhé je duchovní.

Věčný Bůh (Gn 1,1)

Dokonalost a krása našeho Boha

Ukážeme si, že Bůh je věčný a tak přesahuje veškeré stvoření. Budeme mluvit o tom, že je všemohoucí, protože může stvořit něco z ničeho, dále uvidíme, že je svrchovaný – nic ho nenutilo, aby stvořil svět a nikdo a nic ho nemůže donutit, aby udělal cokoliv, pokud se On sám nerozhodne. Ukážeme si také, co to znamená, že Bůh je stvořitel a nakonec se podíváme na to, jaký charakter vyplývá z toho, že Bůh svrchovaně tvoří – je to Boží milosrdenství, kterým naplňuje celou zemi.

Text kázání

Věčný Bůh (Gn 1,1)

  • Jaroslav Kernal

Dokonalost a krása našeho Boha

Jaroslav Kernal, Praha 10. července 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Sešli jsme se jako každý týden, abychom společně uctívali našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista. Skrze něho máme přístup k Bohu, skrze něho a v něm poznáváme, kdo je pravý Bůh a věčný život.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Genesis