Abakuk

Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19)

Nezapomínej na to, koho uctíváš!

Třetí kapitola je pokornou a uctivou odpovědí proroka, je chválou Boží svrchovanosti. Bůh je svrchovaný, a proto se slitovává – to je důvod, proč se Abakuk znovu obrací k Bohu. Bůh je svrchovaný, a to znamená, že je strašlivý – je to Bůh, který je veliký ve své moci a slávě, je nesrovnatelný s nikým a s ničím. Bůh je svrchovaný, a jenom proto může být skutečným spasitelem.

Text kázání

Běda! (Ab 2,6-20)

Hospodin kraluje

Abakuk varuje před troufalými opovážlivci, kteří by chtěli předložit Bohu své vlastní zásluhy, kteří by chtěli ukázat na své skutky a si zasloužit spasení. Jsou to pyšní lidé, nenasytní jako smrt. Jim je určeno pateré „běda“. Zároveň je toto pateré běda popsáno natolik široce a všeobecně, aby se zde mohl najít každý, kdo bude číst Abakukovo proroctví.

Text kázání

Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5)

Bůh vyhlašuje evangelium

V našem dnešním textu se vrátíme znovu k prvnímu verši druhé kapitoly, k Abakukovu hledání odpovědi na svou stížnost. Potom uvidíme jednak závažnost odpovědi, kterou mu Bůh dává i vlastní odpověď – jeden z nejdůležitějších veršů Starého zákona, verš, který několikrát používá apoštol Pavel k vysvětlení evangelia, k pochopení ospravedlnění skrze víru.

Text kázání

Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5)

  • Jaroslav Kernal

Bůh vyhlašuje evangelium

Jaroslav Kernal, Praha 13. srpna 2016

Dobré dopoledne, milovaní svatí. Pokoj vám a milost od našeho Pána Ježíše Krista. Procházíme knihou proroka Abakuka a před námi je klíčová pasáž – odpověď Hospodina na prorokovy stížnosti. Jak může spravedlivý Bůh použít k nápravě zla v Božím lidu tak strašný nástroj? Je možné nějak zastavit rozvášněný národ dobyvatelů? Druhá kapitola knihy proroka Abakuka nám dává odpověď na tyto otázky. V prvních pěti verších je první část odpovědi, která tvoří jádro poselství celé knihy a tvoří také jádro evangelia, k němuž kniha směřuje, a ve zbytku kapitoly je pateré běda určené násilníkům (tím se budeme zabývat příště). Budeme číst celou druhou kapitolu.

Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1)

Bůh je věčný a svatý

Abakuk nejprve vyznává, že věří v Boha, který je větší, než trest, který tento Bůh přináší, ale hned vzápětí znovu upadá do pochybností – jak je možné, aby Bůh k léčení použil lék, který bude strašlivější a ničivější než nemoc samotná? Znovu vidíme, jak moc prorok potřebuje porozumět tomu, kdo je Bůh a jaké jsou jeho plány s Božím lidem. K tomu také směřuje tento text, který končí prorokovou důvěrou, že Bůh mu dá porozumění.

Text kázání

Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1)

  • Jaroslav Kernal

Bůh je věčný a svatý

Jaroslav Kernal, Praha 31. července 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Znovu dnes společně otevřeme knihu proroka Abakuka, abychom slyšeli, jak Bůh promlouvá do našich životů. Znovu dnes otevíráme knihu, která nám ukazuje, jak velký je Bůh, kterého uctíváme. Znovu dnes společně s Abakukem odhlédneme od člověka a pozvedneme svůj pohled k velkému Bohu, ke Stvořiteli i udržovateli celého vesmíru, k tvůrci dějin, Bohu soudci i Bohu spasiteli. To je Bůh Abakukův a to je i Bůh náš.

Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1-11)

Podivuhodné cesty Boží

Prorok Abakuk na začátku příliš nerozuměl Božímu jednání v tom, co se dělo kolem něj. Byl zmatený a ptal se, co se děje, že Bůh mlčí. Proč Bůh nejedná? A možná ještě lépe – proč Bůh nejedná tak, jak my bychom si představovali, že by měl jednat? Odpověď této malé knihy na tuto otázku je velmi jasná – protože Bůh je Bůh a jedná tak, jak On sám chce.

Text kázání

Přihlásit se k odběru RSS - Abakuk