1. Timoteovi

Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2)

Priorita modlitby v životě církve

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů.

Text kázání

Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20)

Boj o víru a dobré svědomí

V našem textu povzbuzuje Timotea k boji tváří tvář protivníkům, kteří byli vlky v rouše beránčím. Tento boj je bojem o víru a o čisté svědomí, které má Timoteus zachovat. Pavel také ukazuje Timoteovi, jak on sám bojoval tento boj v Efezu, když ve víře přemáhal ty, kteří vírou a dobrým svědomím pohrdli.

Text kázání

Milost se nadmíru rozhojnila (1Tm 1 12-17)

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky

V našem textu Pavel připomíná Timoteovi, komu je určen zákon – a mluví o zákoně v obecném slova smyslu a vede Timotea k tomu jedinému, co může vyřešit problém zákona i problém hříchu – k evangeliu. Evangelium je odpovědí na hřích. Evangelium je mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří.

Text kázání

Zákon je pro bezzákonného (1Tm 1,6-11)

Účel a používání zákona

Zákon je dobrý, ale musí se užívat správně – a nesprávné použití je používat zákon pro spravedlivého. Zákon je určen pro bezbožného. Náš text v jedenáctém verši vrcholí zdravým učením evangelia slávy a my potřebujeme správně rozumět tomu, jak tyto věci spolu souvisí, jak k sobě patří a jak máme správně používat zákon a evangelium.

Text kázání

Křesťan a zákon (1Tm 1,5-11)

Zákon není určen pro spravedlivého

Dneska se budeme zabývat jenom první částí, první polovinou tohoto textu a podíváme se na to, jaký je vztah mezi křesťanem a zákonem. Vidíme, že zde byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale nevěděli, o čem mluví, nerozuměli tomu, jak je to se zákonem v životě křesťan a úplně se míjeli tím, co je hlavním cílem křesťanského vyučování – a tím je láska.

Text kázání

Cílem našeho vyučování je láska (1Tm 1,3-5)

Víra skrze lásku konající

Máme před sebou jednoduchý text, který nám ukazuje jeden z důvodů, proč Pavel prosil Timotea, aby zůstal v Efezu – popisuje nám jednu z velkých oblastí práce starších v církvi – zabránit vyučování jiného učení. V našem textu je také popis tohoto jiného učení, včetně jeho důsledků pro místní sbor a do kontrastu s ním je postavené učení zdravé, učení evangelia.

Text kázání

Stránky